۱۳۸۹ تیر ۲۴, پنجشنبه

گيش چه يک سد ( ۱۰۰) هونواريں پاسدار جهندم ءَ راه ديگ بوتنت


جنبش مردمی جندالله ءَ جارجت که بلوچستان ءِ مزاربيميں سرمچاراں مروچی ماں ايرآپ ( دزآپ)ءَ رستريں پاسدارانی سرا هلگر کرت ءُ گيش چه يک سد ( ۱۰۰) هونواريں پاسدار جهندم ءَ راه ديگ بوتنت. ماں همے هلگر ءَ شهيد محمد ريگی ءُ شهيد عبدالباسط ريگی په بلوچ ءُ بلوچستان ءُ بلوچ ءِ سربلندی ءَ وت ءَ را ندر کرت. بلوچستان ءِ سرمچاراں گون وتی زند ء ندر کنگ ءُ شهادت ءَ پيش داشت که رستريں پاسداراں، هونوارين سليمانی، شهرياری ءُ آدگه بزدليں زابلی ءُ رافضی ياں ماں بلوچ گلزمين ءَ آرامی نسيب نه بيت. آ بايد انت چه بلوچستان ءَ در به بنت.بلوچستان بلوچ ءِ ڈيه انت..

هیچ نظری موجود نیست: