۱۳۸۹ مرداد ۱, جمعه


تهران ءِ واکدارانی شوميں مکسد ماں بلوچستان ءَ بلوچانی کومی شناخت ءِ گاری، بلوچان کشگ ءُ بيگواه کنگ انت تنکه اے پيم ءَ هکومتی مردم ءُ رستريں زابلی بلوچ گلزمين ءَ مدامی دست بگرنت ءُ گيشتر ءُ گيشترلوٹ مار بکننت. چه يک نيمگے مئے پاک ءُ بيگناهيں ورناياں په کست ءُ کينگ دستگر ءُ بندی کنگ انت ءُ بازينے ءَ کشگ انت چه دگه نيمگے دروگ بندگ انت که بلوچستان ءَ آباد کنگ ءَ انت. چه يک نيمگے شيهه مذهب ءَ په زور شنگ ءُ تبليغ کنگ انت چه دگه نيمگے مئی مسيتاں لمبيننت ءُ بلوچ نيکراهی رهدربراں دستگر کننت، پاهو اش دينت ءُ بهتام جننت که « بلوچ وهابی» هکومت ءِ هلاپ انت. چه يک نيمگـے زابلی ياں پرمائيت تنکه بلوچاں ازاب بدينت ءُ زند ءَ په درستيں بلوچاں تنگ تر بننت چه دگه نيمگے شپ ءُ ر وچ ماں دولتی ميديا جار جننت که بلوچ اشرار شيهه ءَ زابلی ياں کشگ انت.هرچـے هکومت ءِ رستری، مردم کشی ءُ دوتل ءُ دوپوستی ءِ باروا به نبيسيں اے کسه دراج تر بيت
.بلوچ ورنايـــاں! تهران ءِ زالميں واکدارانی رستری کارکردانی پســـو هوربندی جد ءُ جهد انت. هما جد ءُ جهد زلوری انت که ما را چه اے جاوراں به رکينيت. ماں اے راه ءَ هر پيميں تاکتيک جايز انت
هکومتـــی رستراں مئی سرا هلگر کرتگ ءُ مئی ملک اِش دست گپتگ ءُ مئی زند اش چه جهندم ءَ گنتر کتگ. ما په وتی هستـــی ءُ کومی وجـــود ءِ پهريزگ، مذهب ءُ ملک ءِ آزاد کنـــگ ءَ پاد آيـــگی انت. جاهليـــں زابلی ءُ هونواريـــں پاسدارانی ديم ءَ په بلوچ پسگاں سرجهلـــی ننگ انت. ما په وتی انسانـــی حقانـــی گرگ ءَ پاد آتکگيـــن ءُ آ هاں په ناحق ما را « تا ابد» وتی گلام دارگ ءِ واب ءَ گندگاينت.

هیچ نظری موجود نیست: