۱۳۸۹ تیر ۴, جمعه

بلوچ کوم سوگيگ ءُ پدرد انت.

بلوچ کوم سوگيگ ءُ پدرد انت.بلـوچ کـوم ءُ دگنياے ءِ آزاتی پسند ءُ انسان دوستين مردم بلوچستان ءِ نامدارين سرمچار شهيد عبدالمالک ءِ
شهادت ءِ سـوب ءَ سوگيگ ءُ پدرد انت.
چه کراچی ءَ بگر تاں شال، چه اسکانديناوی ء تاں امارات بلوچ مهلوک سرمچار عبدالمالک ءِ پاهــو ءَ ايرجت. کوردستان ءِ آجويی پسندیں پژاک، الاحواز ءِ راجی هوربند، بلوچستان ءِ راجی زرمبش، بلوچ استمان گل، جبهه متحد بلوچستان، بلوچستان نشنل فرنٹ ءُ دگه بازیں هوربند په حکومت ءِ ايرجنگ ءَ بيان دات ءُ چه شهيد عبدالمالک ءِ هک لوٹـی ءُ راجی جهداں پشتـداری کرت.
تهران ءِ تروريستی حکومت ءِ شکايت چه چنت نيمگ ءَ تپاکيں راجانی هوربند ءَ راه ديگ بوت تاں ايران ءِ وتسریں رستری ءُ بلوچ نسل کشی ءَ به اوشتارينيت.

هیچ نظری موجود نیست: