۱۳۸۹ تیر ۹, چهارشنبه

ايران ءِ هونواريــں پاســداران زامـــران ءِ ســـرا هلگـــر کــرت۰

جنبش مردمـی جندالله ءَ ماں شنگ کتگيں جــارے ءَ هال دات که ايرانی پاسداران دوشی رودراتکی بلوچستان ءِ زامران ءِ سرا راکٹ گواری کرت ءُ چه سرکیزی ميتگ ءَ شش بيگناهيــں بلوچ ٹپی بوتنت. ايرانی واکداران ءُ تهران ءِ زورانسریں تروريستی هکومت ميان استمانی کانود ءُ رهبنداں همک روچ لگتمال کنت. پيسرا هم چنت رند پارس پاسداران هور گون جلاديں پنجاپی بلوچ مهلوک ءَ وتی رستری کينگانی آماچ کرتگنت.


رستريں پاسدارانی راکٹ گواری ءِ سوب ءَ بلوچانی چنت لوگ هراب ءُ مردم تاوانبار بوتنت.

هیچ نظری موجود نیست: