۱۳۸۸ تیر ۹, سه‌شنبه

حاک ءَ وطـــن ءِ پـہ زر و سیم ءَ مدئيــــــت

گئیرانی حریر ءَ پہ، گليـــــم ءَ مدئيــــــــــت
گر آس بگــواریت و جھـــان تین ببيــــــــت

ننـــگ ءَ وتی، اچ ترس ءَ و بیم ءَ مدئيــــتنمیرانیں ميرگل خان نصير

ایران ءِ جاسوسی وزیر: دستگر بوتگیناں آزات نہ بنت۔


ایران ءِ جاسوسی وزیر: دستگر بوتگیناں آزات نہ بنت۔

رستریں غلامحسین محسنی جاسوسی وزیر گشت کہ دستگر بوتگیناں
ضد انقلاب“ انت ءُ آزات نہ بنت۔ آخوندانی اطلاعات ءِ وزیر
گون وتی قانون ءِ نام گر کنگ ءَ بندی یانی محاکمہءِ گپ ء کرت۔

پھرہ

ایرآپ
(دزآپ)
بلوچ ءِِ گپ (بلوچہ گپ)ءَ حال دات کہ ماں ایرآپ ءَ

سلھبندیں مردم یک ڈنی حکومتی سلھبندے ءَ تیر کت ءُ کشت۔اے ڈنی ءِ نام گروہبان دوم محمد شیرازی اَت۔

پھرہ
ماں پھرہ ءِ شھرءِ ٹیل ءِ یک مزنیں ھنبارے آس کشگ بوت۔ ماں اے ھنبار ءَ سئے میلیون (سی لک) لیتر ٹیل ایر بوتگ۔

اتحادیہ اروپا: بریتانیا ءِ سفارتخانہ ءِ کارکنوکاں آزات کنیت۔

اتحادیہ اروپا ءَ یکشمبہ ءِ روچ ءَ بیانے دات ءُ بریتانیا ءِ سفارتخانہ ءِ
ھشت مردم ءِ دستگر کنگ ءَ ایر جت ءُ چہ ایران ءِ حکومت ءَ لوٹت تاں اے بندی یاں آزات بکننت۔
بریتانیا ءِ ڈنی کارانی وزیر ءَ ھم مروچی لوٹت تاں سفارتی مردماں زوت یلہ کنگ بہ بنت۔
ایران ءِ حکومتی پیسرتر ءَ گشتگ کہ اے مردماں گوں تھرانءِ گوستگیں روچانی تظاھرات ءَ ھور بوتگنت۔

آزات ءُ آباد بات گنجين بلوچستان

آزات ءُ آباد بات گنجين بلوچستان

گون ۲۲ خرداد (۱۲ ژوئن) ءِ گچينکاری يان ايردستين راجان ءُ زلم ديستگين مردمان شری ءِ سرا ديست که اے حکومت تان کجام حد ءَ چه توک ءَ مِنگتگ.هنون بيد چه جيش مهدی ، انصار حزب الله ءُ گنوکين زابلی يان دراهين دگنيا زانگ ءُ گندگنت که اے حکومت ءِ مستر ءُ سروکان مان سياسی ءُ اجتماعی- اقتصادی پڑان عاجز انت.

رند چه پنامين گچينکاری يان خامنه ای ءَ آستونگان بِرچت انت ءُ مان ميدان ءَ دؤر کرت ءُ هما مردمانی کشت ءَ کوش ءِ حکم دات که تان زيين روچ ءَ آيی ءِ وتيگ اتنت. اے رستروڑين آخوند ءَ په کس پرواه نيست نئے مردارين خمينی تران کپيت ءُ نئے رفسنجانی ءِ هم سنگری ءِ لحاظ ءَ کنت ءُ نئيکه موسوی ءُ کروبی ءَ مان ياريت. همے داب انت واک ءُ قدرت ءِ تَب. همے پيم ءَ زالمين واکدار وتی کبر ءَ گون وتی دست ءَ جننت.
اے زالم که وت ءَ را الله ءِ نمائنده ( استغفرالله ) زمين ءِ سرا زانت هزاران هزار نارازين تهرانی، اصفهانی، مشهدی، کرمانی، يزدی ءُ شيرازی یانی ديمان توه (تـُه) کرت. اے جناورين آخوند ءِ جلادين بسيجی اميددارين ماتے ءَ گون لاپی ءَ تير کت ءُ کشتنت.

آخوندانی وت مان وتی جنجالان وتسرين خامنه ای ءِ واک ءَ نزور کنت. يک بتلــے پارسی ءَ هست که گشيت: مازندرانی تولگ ءِ حريف ما زندرانی سگ انت. آخوند په واک ءُ مال ءُ زر ءِ هاترا يکدگرا درّ درّ کننت. ايشانی بادشاهی ديم په زوالی ءُ گمساری روگ انت. هر چے نالائکين احمدی نژاد ءِ کماشی دؤر دراج کش تر به بيت آخوندانی اے زالمين سيستم ءِ دؤر لــُک تر بيت. بوت کنت که آخوندان گڈ سرا احمدی نژاد ءُ آيی ءِ کماشی ءَ په « نظام» ءِ رکينگ ءَ ندريگ بکننت. باز انت هژارين ! آخوند منتظری ءِ پيم ءَ که حکومت ءُ خامنه ای اش چه مردمانی ديم په ديمی ءَ مکن کرتگ.آهان هور گون مکارين رفسنجانی ءَ وتی سرمبان کمين آ کشتر هم چارنت. آ گهتر چه وتسرين خامنه ای ءَ وتی نپ ءُ پائدگ ءَ زاننت.

په ما بلوچان هچ پرکے (فرقے) نه کنت که کجام آخوند ٹولی مان مرکز ءَ واکداری بکنت. په ما «همان آش است و همان کاسه». مئی دژمن تهران ءِ برباد کنوک ءُ کارهرابين مذهبی ـ فاشيستی ءُ غير مذهبی شونيسم فارس انت. که تان ابد مئی اير دستی ءُ گلامی ءِ واب ءَ گندگنت. هما سيستم که زابلی ءُ آدگه ڈنی مردمان آورتگ ءُ مئی ملک ءُ مردم ءِ مال ءُ هستی ءَ برباد کنگاينت.
همے که مئی ملک اش وتيگی کرتگ ءُ مئی دراهين راجی، اقتصادی، اجتماعی ءُ سياسی حقان گون زور ءُ مکر پچ گپتگ انت. همے سيستم که مئے ملک ءُ مردم ءِ ديمروی ءَ اوشتارينتگ ءُ کوم ءُ ملک ءِ گهبودی ءِ ديمپان انت.
آهان بلوچ کشی ءُ حکومت ءِ بنگيج کتگين شومين مذهبی جنگ ءَ مان بلوچستان نه اوشتاريننت.

هما شيطانی مذهبی جنگ که خمينی ءَ په زانت یک برنامه اے سی سال پيسرا ءَ داتگ. اے باروا هدا مرزی مولانا عبدالعزير زوتر چه هر کس ءَ خمينی ءِ جند ءَ چه اے کاران مکن کرت ءُ يک ٹکرے ڈگار چه آيی ءَ لوٹت تان مسيتے په سنی يان مان تهران اڈ بکنت. بلے جڈالين خمينی وتی کورين اسپ ءَ تاچينت.
هما کورين اسپ که هنون لـُچيين (مـُنڈين) خامنه ای ءِ سواری انت. بلے چه ايردستين مردمانی نيک بهتی ءَ آ کورين اسپ هنون هم پير انت ءُ هم لنگ.

تهران ءِ آخوندی حکومت ءِ په زانتين سياست ءُ کارکرد ءِ باروا اوپارکشين مولوی نظر محمد ديدگاه بازگوشگی هست که اپسوز انت آيی دپ ءَ گرانين ءُ مهرين کُبلے اش جتگ. مذهبی جنگ آدگه جنگانی داب ءَ دوارسوچين جنگ ايت. حکومتے که صفوی دؤرءَ گهترين دور زانت بلوچانی عالم ءُ نيکراهی رهنما یان گيپت بے عزت کنت ءُ درنجيت. مان بلوچستان ءَ مسيتان لُمبينيت ءُ هراب کنت چه دگه نيمگے مان گِه ءُ هيدوچ ءُ واش ءِ کلگان «حسينيه» اڈ کنت. هبر گونڈ تان اے تهارپکرين حکومت هست انت آيانی بنگيج کتگين مذهبی جنگ ديما رؤت. تان تهران ءِ شيعی ـ فاشيستی سيستم هست انت مئئ بلوچانی زند جاور گنتر ءُ گنتر بنت.
هما زابلی که گوستگين روچان مان تهران ءِ شهرءَ گون کارچ ءُ تير ءُ تپنگان تهرانی ياندرّ درّ ءُ ٹپی ءُ زدگ کرت انت مان بلوچستان ءَ هون ريچگ ءُ هونواری ءَ هيل کرتگ.
آهان بے شمار بيگناهين بلوچ مان بلوچانی وتی ڈيه ءُ سرزمين ءَ کشتگ ءُ بيگواه کتگ. بلوچانی بيگناهی ءِ حق ادان رسترين شهرياری ءُ نورا ءُ زابلی يان جت که په خامنه ای ءِ اشاره ءَ تهران ءَمان شانت اِش . آ که زابلی يان تان اے حد ءَ شيرک کرتگ که بلوچستان ءَ وتيگ زاننت ءَ په آهان زرآباد ءُ سوران ءُ دشتياری ءِ زمينانی واهندی ءَ «سند مالکيت» اڈ کننت گون گنوکين زابلی يانی رستری ءَ مان تهران هور انت.
اگان چه مان تهران، اصفهان، شيراز، يزد، کرمان، مشهد ءُ لهتين دگه شهر تنگ آتکگين مردم هور گون موسوی ءُ کروبی ءِ دوزواه پادآتکنت ءُ بازين کربانی اِش دات. باز کس ٹپی ءُ زدگ بوتنت ءُ دگهبازينے دستگر ءُ بندی بوتنت بلے آخوند خامنه ای ءِ رستری واک گون وتی سلهبندين جلادان درستان لٹ کٹ ءُ گٹ تروس کنگ انت..
هبرادان وَ نه اوشتيت ءُ ديمين وهد که هنونين جاورانی برود انت په ما بلوچان شرين موهے انت. اے حکومت که لانچتگ رند چه امام مهدی ءِ آيگ ءَ دگنيا ءَ بگيپت ءُ من جهان ءَ آيی ءِ ابدی نظام ءَ حاکم بکنت په يک ءُ دو چپيگ نه بيت. بلے پکار (لازم، زلوری) انت مردم وتی تياری ءَ گيشتر ءُ گيشتر بکنت.

دگه آ دؤرگوستگ که بلوچستان ءِ کومی جنز ءُ زرمبش نبوتگين هبرے به بيت. يا که يک ءُ دو نپر ءِ بندوک به بيت. مروچی دؤر جهد کارين کومی هوربندانی دور انت. هما هوربند که چه مردمان وت به بنت ءُ زندگ به بنت. زندگين هوربند ءِ مانا ءُ بزانت ايش انت که کِرد اِش به بيت ، هشکين هبر ءِ دؤرهم گوستگ. دؤم ايش که گون نوکين ايماندارين ءُ سرمچارين باسک ءُ دوزواهانی نزآرگ ءَ وتی هوربندی رِدان بزتر ءُ گيشتر بکنت.
اے کار بزان هوربندی چست ءُ اير ( فعاليت سازمان يافته ) بلوچان هنچين واکے دنت که تهران ءِ واکداران ناچار بنت بلوچ کوم ءِ وجود ءُ کومی حقان بمــنّ انت.
بلوچ مکه ئين ماتان باز ورنا رودينتگ که گون زانت ءُ ايمانداری په بلوچ ءِ راجی حقانی پد جنگ ءَ په بلوچستان ءِ آزات کنگ ءَ سرين بندگ ءَ مهتل نه بنت. اے ورنا يانی نز آرگ گون دورچاری ءُ ذمه واری زندگين هوربندانی کار انت.

پروشت ءُ پروش بات ايران ءِ شيعی ـ فاشيستی حکومتآزات ءُ آباد بات گنجين بلوچستان
محمد کريم بلوچ

ایرآپ

ایرآپ
( دزاپ)
انجمن اسلامی ءِ کارگس ماں بلوچستان زانتجاہ ءَ ماندارگ بوت۔

امیرکبیرحالتاکءَ مروچی حال دات کہ ماں ایرآپ ءِ بلوچستان زانتجاہ ءَ انجمن اسلامی ءِ کارگس ماندارگ بوت .
انگت ءَ مالوم نھنت کہ اے کئے کارا نت۔

۱۳۸۸ تیر ۷, یکشنبه

انسانی حقانی جھدکاراں (فعالان حقوق بشر

انسانی حقانی جھدکاراں حال دات کہ حکومتی یاں ماں سمنان ءِ شہر ءَ لیستے چہ ھما بھائیاں تیارءُ شنگ کتگ ۔کہ ماں دولتی ادارہ ھاں کار کننت۔

لشکر امام زمان " ءِ کارکرد۔"

ایش اَنت “لشکر امام زمان“ ءِ کارکرد۔ بچاریت کھ وتی زھرکنیءُ کینگاں چوں درشان کننت۔

http://www.youtube.com/watch?v=Gyq4CUmqk2k

میان استمانی روچ شزا ءِ خلاف ءَ

جمعہ روچ بیست ءُ شش جون میان استمانی روچ شزا ءِ خلاف ءَ ات۔

اے کلیپ کہ بلوچ سرمچار سایت ءِ سرا ایرنت بلوچ زالبول ءُ چکانی

تظاھرات ءَ ماں کلانچی (کراچی) پیش داریت۔

http://baluchsarmachar.wordpress.com/2009/06/26/women-and-children-protest-in-karachi-int’l-torture-day/

میان استمانی پَھِلّی ( سازمان عفو بین الملل، امنسٹی اینٹرنشنل)

میان استمانی پَھِلّی ءَ جمعہ ءِ روچ ءَ بیانے دات ءُ چہ ایران ءِ حکومت ءَ لوٹت تان بندیگیں حالکاراں آزات بکننت۔ ماں ھمے بیان ءَ آتکگت کہ گوں حالکارانی بند کنگ ءَ ایرانءِ واکدار لوٹنت تاں “حقیقت“ ءَ چیر بدینت۔
گوشگی انت کہ تھران ءِ انسان کُشیں حکومتی دراھیں میان استمانی انساندوستیں ھوربندانی ھبراں دروگ زاننت ءُ
دگنیاءِ مردمان ءَ وتی شست پیش دارنت۔

بـے علم و ھنــر کس مــن جھاں شــات نہ بيــــــــت


بـے علم و ھنــر کس مــن جھاں شــات نہ بيــــــــت
بــے جھد و عمــــل ، ھچ کسے آبات نہ بيــــــــــــت
یک ٹـکے گوئـــــــشاں ، ایشرا تو مھر بــــــــــــــدار
قربانــی ءَ بید ، تئـــی وطـــن آزات نہ بيـــــــــــــــت
نمیرانیں مير گل خان نصير

ماں اینترنتی جنگ ءَ ایران بُرد نکنت۔


گوگل“ ءِ کارمستر چہ ایران ءِ کنتورل چاروگی سک نارزا انت ءُ ماں انترویوے گشت کہ ماں اینترنتی جنگ ءَ ایران بُرد نکنت۔
اسوشیتد پرس ءَ ھم مروچی حال دات کہ لھتیں آزاتی پسندیں “ھکر“ کہ کمپیوتر ءُ اینترنت ءِ کارزانت انت ایران ءِ حکومت ءِ خلاف ءَ اینترنتی جنگ ءَ دیما برگ انت۔

۱۳۸۸ تیر ۶, شنبه

(انسانی حقانی جھدکاراں (فعالان حقوق بشر

انسانی حقانی جھدکاراں چھ مردماں لوٹتگ کہ دستگر ءُ گاربوتگینانی شمار ءِ درگیجگ ءَ آھاں کمک
بکننت۔ گوشگی انت کہ رند چہ دروگیں گچینکاری یاں حکومت ءِ وتسریں پلیس سپاہ ءُ بسیجی بازیں نارزائیں مردماں گپتگءُ ماں کورچاتاں دؤر داتگ۔ بندیگانی شمار نامالوم انت۔

احمدی نژاد ءِ معاون ءَ ویزا نیست۔

رویترز حالرسان : ایران ء حکومت اعلام کتگ کہ امریکا احمدی نژاد ءِ
معاون ءُ آیی ءِ ھمراھاں ویزا نداتگ تاں ماں تپاکیں راجانی ھوربند ( سازمان ملل متحد ) ءِ دیوان ءََ بھر بزورنت

نمیرانیں کوّاس، شاعر، زبانزانت ءُ ادیب سید ظھور شاہ ھاشمی


راجــے کہ بہ بــیت گنــگ نہ ما نيــت نہ ما نيــــت


ما نـيــت پہ ادارکے بــزاں زنــدگ ءَ مـــــــــــردار

ھشت ملک ءِ مچی ( گروہ ھشت ): انسانانی بنیاتی حقاں بہ منّیت۔

ھشت ملک ءِ مچی ءَ ماں وتی سئے روچیگیں دیوانءِ بنگیج ءَ ایران ءِ باروا گپءُ ٹال کرت ءُ ھوری ءَ تھرانءِ حکو مت ءِ کارکرد اِش گوں ایرانءِ وتی مردماں پہ زپتی ایرجت۔
ایتالیا ءِ ڈنی کارانی وزیر گشت: ما چہ ایران ءِ مردمانیلٹ کٹ ءَ سک پریشانیں ءُ ایران ءِ واکدار باید انت مردمانی بنیاتیحقان بمن انت۔

سوئد - استکھلم


درانڈیھیں ایرانی یاں ماں سوئدءَ تظاھرات کت ءُ ایران ءِسفارتخانہ اِش ماں استکھلم ءَ گوں “مرگ برجمھوری اسلامی“ کوکاراں چہ سفارتی کارکنوکاں گِرَگی کرت۔۔ یکے چہ سفارتی مردم گوں کارچ ءَ نارازیں مردمے ءَ ٹپی کرت۔ گوں پلیس ءِ آیگ ءَ درانڈیھیں ایرانی چہ سفارتخانہ ءَ درآتکنت۔

۱۳۸۸ تیر ۵, جمعه

تھران ءِ زالمیں واکدارگوں بلوچ کوم ءَ ھما کنگ انت

تھران ءِ زالمیں واکدارگوں بلوچ کوم ءَ ھما کنگ انتکہ “علی ءَ گوں کاپراں “ نکتگ۔

اداں بچاریت


http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/ListehBaziEdamiOkhoshteha.html

بيـــلاں! پھ وطـــن کوشش و تدبيــر کنيــت

بيـــلاں! پھ وطـــن کوشش و تدبيــر کنيــت

اے زیم و زراگــاں چھ وطـــن دیر کنيــــت

کارے کھ اگــں گوں حبــر و پنــت مبيــت

پادائت و گــوں شیکــگ و شبگيــر کنيـــت

نمیرانیں میرگل خان نصیر

گمبدان، گامرون، بندرعباس

ماں گُنبُدان ءَ یک جنکیں دانشجوے کہ رستریں بسیجی گوستگیں ھپتگ ءَ ٹپی کتگت زی شھید بوت۔
گوشگی انت کہ رند چہ دروگیں گچینکاریان گیش چہ دہ دانشجو ( مردین ءُ جنیں ) ماں گُنبُدان دستگر ءُ بندی بوتگنت۔

ژان فرانسوا ژووليار: ایرانی حالکار گٹ تروس اَنت

فرانسوا ژووليار کھ بے سیمسریں حالکارانی مستر ءُ کماش انت گپ ءُ ترانے ءِ درگت ءَ گوں فرانس تلویزیون ءَ گشت کھ ایران دگنیا ءِ مستریں بندیجاہ انت۔
سی ءُ سئےحالکار ھنوں ماں ایران ءَ بندی انت۔ ایران ءِ حالکاراِش وَ گٹ تروس کتگ اَنت ءُ اگاں ڈنی حالکار دستگر بھ بنت یا چھایران ءَ درکنگ بھ بنت گڑا کس دیمترا سھی نھ بیت کھ ماں ایران ءَ چے بیت ءُ مردمانی سرا چے گوزیت۔

ھشت رستریں بسیجی مرتہ ءُ سئے سد ٹپّی بوتگ انت۔


پاسدارعلی فضلی جلادیں پاسداران ءِِ سر مسترے زی اعلام کت کھ ماں گوستگیں روچانی شھری جنگاں، ھشت بسیجی مرتگ ءُ سئے سد ٹپی بوتگنت۔

مردمانی سرا تیرگواری

اداں مردم کشیں بسیجی یاں, تظاھرات کنوکان ءَ تیرانی آماچ کننت۔ اے چہ لولاگر ءِ مسیت ءَ بوتگ۔
http://www.youtube.com/watch?v=srzMo4Zatcg

حزب الشیطان(لبنان): رونشتی ملکاں ماں ایران ءَ دستمانجنی کننت۔

رستریں حسن نصراللہ ءِ ٹولی کھ گوں ایران ھم سوگند انت ھمتوار گوں تھران ءِ ھونواریں آخونداں ، رونشتی ملکان ءَ میاری کرت کھ ماں ایران ءَ کارھرابی کننت۔ اے ٹولی ءِ نعيم قسام نامیں سروکے گوں فرانس حالرسان گشت آ دلجم انت کھ ایرانءِ حکومت مُھر ءُ مانگی انت۔ آیی ءَ گشت کھ ماں گوستگیں روچانی نارزائیاں ءُ تظاھرات مگربی ملکانی دست ھورانت۔

گوشگی انت کھ حزب الشیطان ءِ ھرچ ءُ درچ ایران ءِ واکدار دینت۔ بید چھ ایران ءِ گریب ءُ بزگانی دزتگیں زراں نئے حسن نصراللھ مانیت ءُ نئے آیی ءِ ٹولی

۱۳۸۸ تیر ۴, پنجشنبه

نوکیں میڈیا تکنولوجی ءُ آخوندانی عاجزی

الجزیرہ تلویزیون ءِ ریزخان گوں زانتکاریں مردماں نوکیں تکنولوجی ءُ ایران ءِ جاورانی باروا گپ ءُ تراں کنگ انت۔

انسانی حقانی جھد کاراں

انسانی حقانی جھد کاراں
( فعالان حقوق بشر )
انسانی حقانی جھد کاراں ماں ایرانءَ حال دات کھ
سیاسی بندی یاں شزا دیگ بنت۔ چھ کرج ءِ گوھردشت بندیجاہ ءَ حال رستگ کھ بندی یاں وڑ وڑیں ازابان گند انت۔ اطلاعاتی شزادیوکاں بازینے چھ بندی یاں مجبور کنگ انت تاں ماں حکومتی تلویزیون ءَ زاھربھ بنت ءُ اطلاعاتی یانی دلءِ تب ءَ ھبر بکن انت۔ اطلاعات ءَ لھتیں چھ بندی یانی پس ءُ ماساں مگزا کتگ کھ وتی بندیگیں زھگاں بگشنت تاں اطلاعاتءِ ھبراں بزور انت۔

بی بی سی : ھپتاد استاد دستگر بوتنت۔

بی بی سی ءَ حال دات کھ زی بزاں چارشمبھ ءِ بیگاہ ءَ ھپتاد نپر چھ زانتجاھانی استاد گرگ ءُ بندی بوتنت۔ اے کتہ کار ءُ کلانیں استاداں رند چھ دیوانے گوں موسویءَ دستگر بوتگنت ءُ کس نزانت کھ آ کجا بندیگ انت۔ اے حال ءَ بی بی سی چھ “سایت کلمھ“ ءَ گپتگ۔

دگھ ھیتلرے

البت اے گونڈوکیں ھیتلرے۔

آ روچ نزیک بوان انت۔آ روچ نزیک بوان انت کہ زالم ءُ ھونواریں آخوند خامنہ ای ایران ءِ زلم دیستگیں مردم ءُ ایر دستیں راجانی دیما وتی رستری کارکردانی جواب ءَ بدنت۔

جُڈالیں خامنھ ای گوں ورنایانی زگریں ھوناں دسنماز (دَزنماز) گرگ انت۔


زرباری (جنوبی ) آذربایجان

رستگیں حالے ءِ بریبر ءَ چھ زرباری (جنوبی) آذربایجان مروچی تبریز ءِ دکاندار ءُ بازار کشتگینانی سوگ ءَ دارنت ءُ پھ ھمے ھاترا کار ءُ باراں اوشتاریننت۔

لشکر امام زمان " ءِ کارکرد۔"

ایش اَنت “لشکر امام زمان“ ءِ رستری کارکرد۔ بچاریت کھ وتی زھرکنیءُ کینگاں چوں درشان کننت۔http://www.youtube.com/watch?v=tFZvezvVda8

باندات شپ ( جمعہ ءِ شپ) ءِ ساھت دہ پہ ایرآپ ( دزآپ، زاھدان) ءُ تھران ءِ وھد ءَ
جنبش مردمی ءُ سرمچارانی سروک عبدالمالک ریکی گوں دکتر علیزادہ نوری ءَگپ ءُ تران کنت
اے گپ ءُ تراں کہ ایران ءِ ھنوگیں جاورانی بارو انت اداں شنگ بیت

http://channelonetv.com/
تلویزیون کانال یک ءِ فرکانس پہ ایران ءُ اروپاءَ
Satellite: Hotbird 8
TXP 14 Position: 13 degree east
Transponder: 14
Downlink Frequency: 11 462V
Downlink Polarity: Vertical
Symbol Rate:13.300Msymbol
FEC:5/6
و یا :
Hotbird 8
Freq: 12303
SR: 27500
3/4
Vertical

شپ ءِ تھاری نمانیت۔


گوستگیں شپانی داب ءَ دوشی ھم تھران ءِ مردماں وتی دوارانی سرا سرکپتنت ءُ “اللہ اکبر“ ءُ “مرگ بر دیکتاتور برزیں توآر ءُ کوکاراں شپ ءِ بے تواری ء پروشت۔“
اللھ اکبر حکومت ءَ سک بے واڑ کتگ۔ نئے مردماں چھ اے کار مھن کرت کنت ءُ نئیکھ مردماں پھ اللھ اکبر ءِگوشگ ءَ گپت کنت۔

۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه

اداں تھران انت ۔

مردمانی سرا تیرگواری

انسانی حقانی جھدکاراں ( فعالان حقوق بشر) ماں ایران
حال دات کھ مروچی بیگاہ ءَ بسیجی ءُ پاسداراں مجلس ءِ دیما مردمانی مچی ءِ سرا تیرگواری کرت۔
بازینے چھ مردماں زدگ ءُ ٹپی ءُ بازکس دستگر بوتگنت۔
یک نوزدہ سالیگیں جنکے ءِ سرگ ءَ تیر لگتگ۔ مردماں پاسدار ءُ بسیجی یانی دیما اوشتاتگ انت۔
گوشگی انت کہ موسوی ءُ کروبی زی ءُ پیری(پریری) چہ مردماں لوٹتگت کھ مروچی بیگاہ ءَ بیاینت ءُ مجلس ءِ دیما تظاھرات بکن انت۔
http://www.youtube.com/watch?v=WaMz41Gy7yM

آخوندانی بادشاھی ءِ خلاف ءَ تظاھرات

واشنگتن


دبیی
اداں تھران انت۔

مرگ بر جمھوری اسلامی

مرگ بر جمھوری اسلامی“ ایران ءِ آخوندان جکسینگ انت“

http://www.youtube.com/watch?v=TrCT-hCLxmw

بی بی سی: ایران ءِ حکومت گوانکو اں (تلفناں) ءُ اینترنت ءَ کنترل کنگ انت


سونی اریکسون ءُ زیمنس ءُ نوکیا تھران ءِ آخوندانی جاسوس ءُ چاروگاں مدرنیں تکنولوژی
پھ بھا داتگ۔ ایران ءِ جاسوسی وزارت (وزارت اطلاعات) ءُ چگلی ادارہ یاں گوں اے ازباب ءُ ساماں توانتگ مرمانی گوانکو اں (تلفناں ) ءَ کنترول بھ کننت۔ کلھ یاں (نبیسگی ) ونتگ ءُ گپ ءُ ترانا نِش گوش داشتگ۔
آھاں گوں اے تکنولوژی ءُ چاروگی ازباب اینترنت ءُ اے میل اں ھم چاراِ ت ءُ ونت کرتگ۔ اے آھیریں شرکت ءُ کمپنی پھ زر ءُ نپ ءُ سیت ءَ وتی تکنولوژی ءً ازباب آخوندانی پد منتگیں حکومت ءَ داتگ اَنت بلے ھنوں دگنیا ءِ مردم گندگ انت آ زرّاں بیگناھیں انسانانی ھون ءِ نشان بِراِنت۔
نوکیا- زیمنس ءِ نمایندہ اے منّتگ کھ آھاں پاریگیں قراردادے گوں ایرانی حکومت ءَ ھست انت۔

(لَنش ءُ جرّ (خس و خاشاک


رند چھ دروگیں گچینکاریاں مردماں نھ منّت کھ احمدی نژادبیست ءُ چار میلیون راٰی ( ووٹ ) آورتگ۔
نارزائیں مھلوک تظاھرات کرت ءُ ..... چھ اے حالاں دگنیاءِ مردم سھی انت۔
باز مشکل انت کھ احمدی نژاد ءِ بادشاھی تاں چار سال رو بکنت۔ اشی ءِ سَوَب بازاَنت بلے مستریں سوب دو لبز( کلمھ ) انت۔ آ دو
لبز اشنت: “ خس و خاشاک “ بزاں لَنش ءُ جرّ
احمدی نژاد نارزائیں مردمانی باروا گشت کھ آ “ خس و خاشاک “ بزاں لَنش ءُ جرّ اَنت۔

http://www.youtube.com/watch?v=9NFCXZfhcY8

سنت ءِ بُنجاھی شورا (شورای مرکزی اھل سنت


سنت ءِ بُنجاھی شورا (شورای مرکزی اھل سنت چھ پادآتکگیں مہلوک ءَ پشتداری کرت۔
اھل سنت ءِ بُنجاھی شورا ماں شنگ کتگیں جارے تھران ءِ حکومت ءَ ھور گوں دروگیں گچیں کاری یاں پھ زپتی ایر جتءُ چھ نارزائیں مردماں کھ گٹ تروس ءُ لٹ کٹ بیگ اَنت پشتداری ھمراھی ءِ جار جت۔

اھل سنت ءِ بُنجاھی شورا ( شمس ) ءَ چھ تمامیں ایرانی لوٹت تاں کومی زلم، مذھبی زلم ءُ طبقاتی زلم ماں ایران ءَ ھست وتی جد ءُ جھداں مھ اوشتاریننت۔

لشکر امام زمان " ءِ کارکرد۔"

ایش اَنت “لشکر امام زمان“ ءِ کارکرد۔ بچاریت کھ وتی زھرکنیءُ کینگاں چوں درشان کننت۔

http://www.youtube.com/watch?v=vJ7MH5SVP6w

http://www.youtube.com/watch?v=pzu-GTnBijs&NR=1

۱۳۸۸ تیر ۲, سه‌شنبه

(لَنش ءُ جرّ (خس و خاشاک

رند چھ دروگیں گچینکاریاں مردماں نھ منّت کھ احمدی نژادبیست ءُ چار میلیون راٰی ( ووٹ ) آورتگ۔
نارزائیں مھلوک تظاھرات کرت ءُ ..... چھ اے حالاں دگنیاءِ مردم سھی انت۔
باز مشکل انت کھ احمدی نژاد ءِ بادشاھی تاں چار سال رو بکنت۔ اشی ءِ سَوَب بازاَنت بلے مستریں سوب دو لبز( کلمھ ) انت۔ آ دو
لبز اشنت: “ خس و خاشاک “ بزاں لَنش ءُ جرّ
احمدی نژاد نارزائیں مردمانی باروا گشت کھ آ “ خس و خاشاک “ بزاں لَنش ءُ جرّ اَنت۔

بارک حسین اوباما: ما بیگناھیں انسانانی کشتار ءَ پہ زپتی ایرجنیں۔


فرانس حالرسان ءَ حال دات کہ امریکہ ءِ کماش واجہ اوباما ایران رستری کارکرد ءَ گوں وتی ملک ءِ مردماں ءُ آھانی کشتار ، لٹ کٹ ءُ گٹ تروس کنگ ءَ پہ زپتی ایرجت ءُ گشت ایران ءِ واکدار مگربی ملکاں میاریگ کننت کہ ایران ءِ وت ماں وتی اڑ ءُ جنجالاں دستمانجنی کننت۔ اے وڑیں بھتام بے بنیات انت۔
من شما را گوشوں کہ امریکہ ھچ وڑیں دستمانجنی ماں ایران ءِ توکی (وت ماں وتی) اڑ ءُ جنجالاں نکنگ انت۔گھترانت کہ چشیں بھتامانی جاگہ ءَ ایران ءِ حکومت وتی ملک ءِ نارزائیں مردمانی تواران گوش بداشتیں۔

شُدکَشی ( اعتصاب غذا ) ماں بلوچستان زانتجاہ ءَ


دہ روچ انت کہ بلوچستان زانتجاہ ءِ دانشجویاں ماں ایرآپ ( دزآپ، زاھدان) ءَ تحصن کتگدانشجو چہ دروگیں گچین کاریان سک نارزا ینت۔ لھتیں چہ دانشجویان وتی ورگ ءَ ھم بند کتگ گوشنت تاں آھانی سیاسی لوٹ پورہ مہ بنت، شدکشی کننت۔ بلوچستان زانتجاہ ءِ دانشجویاں ءِ لوٹ آدگہ نارزائیں مرمانی لوٹ یک اَ نت۔ آ دروگیں گچینکاریاں باطلکنگ ءُ نوکیں گچینکاری لوٹنت۔

کردستان

کرد مھلوک گوں وتی مچی ءُ ھوربند ءُ دانشجویان مروچی کار ءُ بار ءَ اوشتارینتگ
ماں مھاباد ، ارومیه، دیواندره ءُ سقزءُ دکاناں بند انت۔

واشنگتن تایمزءِ حالکارماں تھران بندی انت۔

رادیو آلمان حال ءَ دات کھ واشنگتن تایمزءِ حالکارے ماں تھران دستگر بوتگ۔
اے حالکار یونان ءِ مردم انت۔
گوشگی انت کہ ایران ءِ جاھلیں واکدار حالکاری ( ژورنالیستیک ) ءَ جرم زانت۔
آ تھارپکریں آخوندانی باور انت کہ دگنیا ءِ حالکار تہران ءِ حکومت ءِ دژمن انت

اروپایی چہ ایران ءَ در بیگ انت۔

انگریز، ایتالیا ءُ آلمان ءِ حکومتاں وتی ملکانی مردماں گوشتگ کہ ایران ءِ جاوراں پہ جلّگ (نندگ) ءُ مساپری ءَ سک نگیگ انت۔ آہاں وتی مردم کہ ماں ایران ءَ جاہمنند انت سوگہ کتگ تاں در بینت۔ ۔
انگریزاں پریشان انت کہ آخوند خامنہ ای ءُ احمدی نژاد ءِتروریستاں بزاں بسیجی ءُ حزب اللہی یاں ماں تھران ، آھانی سفارتخانہ ءِ گرگ ءَ چن ءُ لانچ انت۔

تھران ءِ حکومت ءِ خلاف ءَ تظاھرات

سوئد

لندن
رُم

کانادا ءِ سروزیر: سیاسی بندیگاں آزات کنیت

کانادا ءِ سروزیر ماں شنگ کتگیں بیانے ایران ءِ واکدارانی کارکرداںپھ زپتی ءَ ایر جت ءُ گشت: تمامیں بندیگاں ھنوں یلہ بدئیت ءُ حالکاراں ماں بندیجاھاں مہ داریت۔ آھاں یلہ کنیت ھورگوں نیوزویک ءِ بندیگیں حالکار کہ کانادا ءِ مردم انت۔

بانکی مون: انسانانی بنیاتی حقاں بہ منّیت


تپاکیں راجانی ھوربند (سازمان ملل متحد ) ءِ سرکماش واجہ بانکی مون ءَ بیانے دات ءُ دگنیا ءِ راجانی پریشانی ءُ پدردیءَ چہ ایران ءِ مھلوک ءِ کشتار ءَ درشاں کرت۔ بانکی مون چھ ایران ءِ واکداراں لوٹت تاں انسانی بنیاتیحقاں بہ منّنت ءُ آزات گپ جنگ ءُ آزات جم بیگ ءِ(مچ بیگ ءِ) حقاں عزت ءُ احترام بکننت ءُ مردماں لٹ کٹ ءُ گٹ تروس( سرکوب و خفہ ) نکنند۔ آیی ءَ گشت کہ ایران ءِ اڑءُ جنجالان باید انت گوں گپ ءُ تراں گیش ءُ گیوار کنگ بہ بنت۔

انشپی ساھت دہ پہ ایرآپ ( دزآپ، زاھدان) ءُ تھران ءِ


انشپی ساھت دہ پہ ایرآپ ( دزآپ، زاھدان) ءُ تھران ءِ
وھد ءَ جنبش مردمی ءُ سرمچارانی سروک عبدالمالک ریکی گوں دکتر علیزادہ نوری ءَگپ ءُ تران کنت
اے گپ ءُ تراں کہ ایران ءِ ھنوگیں جاورانی بارو انت انشپی اداں شنگ بیت

http://channelonetv.com/
تلویزیون کانال یک ءِ فرکانس پہ ایران ءُ اروپاءَ
Satellite: Hotbird 8
TXP 14 Position: 13 degree east
Transponder: 14
Downlink Frequency: 11 462V
Downlink Polarity: Vertical
Symbol Rate:13.300Msymbol
FEC:5/6
و یا :
Hotbird 8
Freq: 12303
SR: 27500
3/4
Vertical

زرباری ( جنوبی ) آذربایجان

ستارخان ءُ باقر خان ءِ اوبادگاں ، رھدربر پیشہ وری ءِ چکنواسگاں ماں تبریز ءَ جہ جتگ ( پاد یہتگ اَنت )۔
http://www.youtube.com/watch?v=8C9rERJKicg&feature=related

۱۳۸۸ تیر ۱, دوشنبه

اتحادیہ اروپا: ایران ءِ بہتاماں بے بنیات انت۔

فرانس حالرساں چہ بروکسل ءَ حال دات کہ اتحادیہ اروپا، ایران ءِ حکومت ءِ بھتاماں کہ ڈنی یاں ماںایران ءِ توکی (وت ماں وتی) اڑ ءُ جنجالاں دست مانجنی (دخالت )کنگاینت، پہ بیہ رَد زانت۔
جمھوری چک کہ ہنوں اتحادیہ اروپا ءِ کماشی ءَ کنگ انت اے باروا بیانے دات ءُ اروپا یی ملکانی پریشانیءَ چہ انسانانی کشتار ءُ ایران ءِ بدیں جاوران درشاں کرت ءُ چہ ایران ءِ واکداراںلوٹت کہ وتی ملک ءِ مردماں مہ کشنت۔

پرچا آخوند خامنہ ای گوں انگریزاں تھروزانت؟


گوستگیں ھپتگ ءَ اے حال شنگ بوت کہ انگریزءِ حکومت ایران ءِ 1,600,000,000 دلار ( یک میلیارد ءُ ششصد میلیون دلار) ماں انگریزءِ بینکے اوشتارینت۔ گوناز تلویزیون ءِ سایت اے باروا نبشتگ کہ اے ٰزراں مجتبی خامنہ ای ءِ نام ءَ ماں لندن ءِ بینکے ءَ ایر بوتگنت۔ دزیں مجتبی خامنہ ای، رستریں آخوند خامنہ ای نازگلیں گلڑانت۔

ادان تهران انتاداں تھران انت۔

مروچی سلھبندیں رستر ءُ ھونوار چہ سپاہ پاسداران ءُ بسیج ءُ پلیس گوں
انصار حزب اللہ ( اشاں لبنانی ءُ عراقی عرب ھم گون انت ) مور ءُ مدگ ءِ
پیم ماں تھران ءَ رھتگنت تاں مردمانی جم بیگ ءُ تظاھرات ءِ دیم ءَ بدارنت۔

تھران

انسان کشیں حکومت ءِ خلاف ءَ تظاھرات ءَ بچاریت۔

تھران ءِ آخوندی حکومت ءِ ایرجنگ

بلوچستان ءِ راجی زرمبش چہ ایران ءِ پاد آتکگیں مھلوک ءَپشتداری کرت۔
زیکیں روچ سی ءُ یک خرداد ءَ بلوچستان ءِ راجی زرمبش اعلامیہ اے شنگ کت ءُ ایران ءِ حکومت ءَ گوں پنامیں گچین کاریاں ایر جت ءُ چہ ایران ءِ نارزائیں مردم کہ حکومت ءِخلاف ءَ پاد یھتگ اَنت ءُ چہ مردمانی جد ءُجھد پہ آزاتی ءَ پشتداری کرت۔ ماں اعلامیہ ءَ نبشتہ کہ بلوچستان ءِ راجی زرمبش گوں مردمانی جھداں پہ وتی حقاں ھور ءُ ھمراہ انت۔

زرمبش ءِ اعلامیہ ءَ اداں بوانیت۔
http://www.zrombesh.org/


گوشگی انت کہ بلوچ استمان ءِ گل گوستگیں ھپتگ ءَ اعلامیہ دات ءُتھران ءِ رستری کارکرد ءَ ایرجت ءُ وتی پشتداری ءَ چہ ایران ءِ مردماں جار جت۔

پہ استمان ءِ اعلامیہ ءِ وانگ ءَ ادان بچار یت۔
http://www.ostomaan.org/

رستریں مردم کُشاں بچاریت

رستریں مردم کُشاں بچاریت کھ مانشانتگ اِش ماں مردمانی لوگاں بیگنا ہ ءُ بے وسیں مردماں جننت، گرنت ءُ برنت۔

نیوزویک ءِ حالکار دستگر بوت۔


یکشمبہ ءِروچءَ نیوزویک ءِ کارگس ماں نیویورک ءَ بیانے شنگ کرت کہ آھانیحالکار ماں تھران ءَ دستگر ءُ بندی بوتگ۔ بلے نزاننت کہ آ حالکارماں کجام بندیجاہ ءَ بند انت۔

سارکوزی: ایرانی حکومت ءِ کارکرد پَھل نہ بنت۔


فرانس حالرسان ءَ حال دات کہ نیکلاس سارکوزی فرانس ءِِ
رئیس جمھور، ایران ءِ حکومت ءَ پھ بیگناھں انسانانی کشتارءََ
ایر جت ءُ گشت کھ اے وڑیں کارکرد پھل کنگی نھ انت۔

آیی ءَ وتی پدردی ءُ پریشانی چہ انسانانی گٹ تروس کنگ ءُ کشگ ءَ زاھر کرت۔

شورای مقاومت بلوچستان“ اڈ بوت۔

شورای مقاومت بلوچستان“ اڈ بوت۔
ماں رونشتی (مگربی) بلوچستان ءَ پھ بلوچ کوم ءِ جد ءُ جھدانی دیما برگ
ءَ نوکیں ھوربندے کہ مستقل انت اڈ بوت۔

"
شورای مقاومت" ماں وتی بنگیجی جار ءَ نبشتھ کرتگ کہ اے ھوربند پہ بلوچ راج ءِ سیاسی،اجتماعی،اقتصادی
ءُ دود ربیدگی حقانی گرگ ءَ جد ءُ جھد کنت۔۔۔

اے ھوربند ءِ بُن رھبند ( اساسنامھ ) رندترا شنگ بیت۔

شورای مقاومت" ءِ بنگیجی جار ءَ اداں بوانیت۔ "
http://shoraa.blogspot.com/

۱۳۸۸ خرداد ۳۱, یکشنبه

اعتصاب

کرد دانشجو ءُ کردستان ِسیاسی جہدکاراں جار ے شنگ کتکھ سے شمبھ تیرماہ ءِ دؤمی روچ ءَ اعتصاب کننت۔ آھاں چہ کردستان ءِ مھلوک لوٹنت تاںسئے شمبہ ءِ روچ ءَ کار ءُ بار بہ اوشتاریننت ءُ اے پیم ءَ وتی تپاکی ءَ گوں ایران ءِ پاد آتکگیں مردماں پیش بدارنت۔

شستون ء بلوچ لوگی سرا یورش

شستون
(سراوان)

زاھدان (ایرآپ، دزاپ ) نیوز ءَ حال دات کھ حکومت ءِ
اطلاعاتی ماں شستون ءَ یک بلوچے ءِ لوگ ءِ سرا ھلگر کت ءُ
لوگ واھند ءَ دستگر کرت

آخوند خامنھ ای ماں آس انت۔


آخوند خامنھ ای ءِ عکس ماں زنجان ءَ آس کشگ بوت۔

بی بی سی ءِ حال

بی بی سی ءِ حال

بی بی سی ءَ مروچی حال دات کھ ایران ءِ واکدار حکم داتگتاں بی بی سی ءِ حالکار ماں ھربیست ءُ چار ساھت ءَ چھ ایران دربکپیت۔

اداں تھران انت۔یک شمبهاداں تھران انت۔یک شمبه

ایتالیائی وزیر ایرانی ظلما ایرجت


فرانس حالرسانءَ مروچی حال دات کھ ایتالیا ءِ ڈنی کارانی

وزیر وتی پریشانی ءَ چھ ایران ءِ ھنوگیں جاوراں درشاں کرت۔

آیی ءَ بیگناہیں ورنایانی کشت ءُ کوش ءَ ایرجت ءُ

گشت کھ گوستگیں روچانی عکس ءُ فیلم چھ ورنایانی کشتار ماں ایران ءَ ما را سک پدرد کتگ۔

زدگ ءُ ٹپی ءُ کشتگین ءُ بندیگان گیش بوان انت


ھچ کس نزانت کھ زدگ ءُ ٹپی ءُ کشتگینانی شمار چنت انت۔
کس نزانت کھ دستگر بوتگین ءُ بندی یان چنکر انت۔
آخوند خامنھ ای ھور گوں آدگھ ھونواریں حکومتی ابدی باشاھی ءِ واب ءَ گندگنت۔ بلے چوش کہ پدر انت آخوندانی بادشاھی مورءِ بادشاھی انت۔

حال رستگ کھ خامنھ ایءِ عکس آس کشگ بوتگ ءُ
مرگ بر خامنھ ای ءُ مرگ بر استبداد ءُ مرگ بر دیکتاتورءِ کوکار ءُ سلواتاں
آخوندانی سستیں قصر ءُ کلاتاں جکسینگ انت۔

“وتی ملک ءِ مرماں گٹ تروس مھ کنیتآلمان ( جرمنی ) ءِ صدراعظم بانک آنجلا مرکل مروچی چھ ایران ءِ حکومت ءَ لوٹت تاں وتی ملک ءِ مرماں لٹ کٹ ءُ گٹ تروس مھ کننت ءُ درستیں سیاسی بندیگاں آزات بھ کننت۔

آیی ءَ گشت کھ ایران ءِ حکومت بایدانت انسانی بنیاتی حقاں چوش کھ آزات گپ جنگ ءِ حق ءُ جم بیگ ءِ حق ءَ بھ منّ اَنت۔
آلمان ءِ مردم ھما انسانانی کش ءَ اوشتاتگ اَنت کھ پھ اے بنیاتی حقاں جد ءُ جھد کنگاینت۔

cnn حال

سی ان ان ءَ حال دات کھ زیکیں روچ ءِ کشتگینانی پکائیں حساب مان تھران ءِ جنگ ءُ چوپاں نوزدہ نپرانت۔

ھمے تلویزیون حال دات کھ لھتیں گشنت کھ زی بزاں شمبھ سی خرداد ءَ یکصد ءُ پنجاہ مردم حکومتیانی دست ءَ کشگ بوتگنت۔

ھاشمی رفسنجانی ءِ لوگ مردم دستگر ءُ بندی بوتنت۔


رفسنجانی ءِ جنیں چک ءُ نماسگے گوں سئے دگھ مردم چھ رفسنجانی ءِ نزیکیں سیاد دستگر بوتنت۔
آخوند خامنھ ای ءُ نالائکیں احمدی ھنچو ھار بوتگنت کھ
وتی خاصیں مردمان ھم گرنت ءُ درّ درّ کننت۔ ھمے رفسنجانی
یکے چھ آخوندی نظام ءِ بُن ھشت ایرکنوکان اَت۔ کھ پیش ءَ حکومت
ءِ رئیس جمھور بوتگ ءُ آیانی مجلس ءِ کارمستر

دوشی تهران

تھران: دوشی ھم گوستگیں سیاھیں شپانی وڑ ءَ تھران ءِ مردم آخوند خامنھ ای ءِ واب حرام کرت۔ مردماں بسیجی ءُ پاسدارانی دیما اوشتاتگ انت
چھ رستگیں حالان پدر انت کھ کشتگینانی حساب ، تہنا ماں تھران ءِ شھرءَ
گیش چھ پنچ مردم انت۔
ھژم گپتگیں ورنا پلیس ءِ چاروگی کارگسے ءُ رستریں بسیجی یانی بنجاھے ءَ آس دات۔شیراز : ایش انت آخوندی حکومت ءِ رستری کارکرد

شیراز : ایش انت آخوندی حکومت ءِ رستری کارکرد
۔ ٹپی ءُ زدگیں ورنا ماں شیراز ءَ ساہ دیگ انت۔

بلوچستان ءِ انجمن فعالان حقوق بشر حال دات کھ

شمبھ ءِ روچ ءَ دہ بلوچ ءِ پاہو ءِ حکم ماں ایرآپ ( دزاپ، زاھدان) ءِ دیگ بوت ءُ دو بیگناھیں ورنا بلوچ ماں ایراپ ءِ بندیجاہءَ پاھو دئیگ بوتنت۔ پاھو داتگینانی نام اسماعیل قادری ءُ احمد دست گشادہ نارویی انت۔

رستریں زابلی یاں دو بیگناھیں بلوچ ءَ پاھو دات۔

دو بیگناھیں بلوچ بندی زیکیں روچ ءَ ماں ایرآپ (دزاپ ، زاھدان ) ءِ شھر
ءَ پا ھو دیگ بوتنت۔ اسماعیل قادری ءُ احمد دست گشادہ نارو یی شمبھ ءِ بامگاہ ءَ ماں ایرآپ ءِ بندیجاہ ءَ شہید بوتنت۔
رستریں زابلی یاں ھور گوں ڈنی یں علی محمد آزاد آخوند خامنھ ای ءِ پاگ ءِ سارءَ بدارنت کھ بُن گرگ انت۔
گوں بلوچ کشی آھانی بادشاھی ءِ دؤر زوتر ھلاس بیت۔ مئے ورنا پہ سربلندی پھ ماتیں وطن ءِ ھاترا شھید بنت

بلے آ روچ دور نھ انت کھ رستریں زابلی ماں تھران ءُ مشھدءُ کرمان ءُ ایرآپ،
پھ پھ خیانت ءِ جرم ءُ مردم کشی پھ بے سلکیءَ درنجگ بھ بنت۔

۱۳۸۸ خرداد ۳۰, شنبه

ادان تهران انت
بارک اوباما پھ حبر درآتک


امریکھ ءِ رئیس جمھور شنبھ ءَِ روچ بیانے دات ءُ چھ ایران ءِ واکداران
لوٹت تاں وتی ملک ءِ مردمان لٹ کٹ ءُ گٹ تروس مھ کننت۔
آیی ءَ گشت کھ امریکھ ءِ مردم چھ تمامیں انسانانی بنیاتی حقان پشتداری کننت۔

لبنانی ءُ عراقی تروریست ماں الاحوازءَ

الاحواز اینترنتی سایت : ایران ءِ زورانسریں حکومت حزب اللھ لبنان
سازمان بدر ، جھاد اسلامی ءُ حماس ءَ بازیں تروریست الاحوازءَ آؤرتگ تاں الاحوازی مردمان گٹ تروس بکننت تاں تھران ءِ واکدارانی ایردست بماننت۔

تھران ،نوکئن کلیپ

آخوند خامنھ ای ءِ ھونواریں بسیجی مردمانی دیم ءَداشت نھ کننت۔

اداں شیراز انت

اے ھم شیرازی بے وسیں زالبول انت کھ خامنھ ای ءِ رستریں پاسدار ءُ بسیجی یانی دست ءَ لٹ کٹ بیگ انت۔

تھران ءِ دکاندار پھ اعتصاب ءَ تیار بؤگ انت۔

فرانس رادیو ءَ مروچی حال دات کھ تھران ءِ دکاندار ءُ بازار چن ءُ

لانچ انت تاں ھمے زوتاں بازارءِ کار ءُ بارءَ بند بھ کننت۔ بزاں اعتصاب بکن انت۔

ھزاراں درانڈیھیں ایرانی حکومت ءِ خلاف ءَ تظاھرات کرت۔

مروچی ھم گوستگیں روچانی پیم ءَ ھزاراں درانڈیھ بوتگیں ایرانی
تھران ءِ زورانسریں آخوندی حکومت ءِ خلاف ءَ ماں پاریس
لندن، ھامبورگ، رم، استکھلم، اسلو، کپنھاگ،وین، واشنگتن، مادرید، سیدنی ءُ لھتیں دگھ مزنیں شھرانتظاھرات کت۔ درانڈییھں ایرانی چھ پادآتکگیں مردماں پشتداریءَ کت۔

بیگناھیں جنکے


اداں بچاریت بیگناھیں جنکے ءَ کھ قاتلیں اطلاعاتی رستراں تیر جتگ۔

http://www.youtube.com/watch?v=MrdRwOlmIxI

ھمے بے وسیں انسانانی موت آخوندانی بادشاھی ءِ زوالی انت۔

بُزدلیں بسیجی

بُزدلیں بسیجی یاں بچار یت کھ چہ ھژم گپتگیں مردمانی ترس ءَ چوں تچگاینت۔


شیراز

ماں “ میدان علم“ ءَ مردمانی سرا تیر گواری بوت بازیں تظاھراتی ٹپیءُ زدگ بوتنت۔ ءُ دستگر بوتنت۔

تھران ءِ مردم : مرگ بر خامنھ ای

تھران سھر اِنت چہ ھوناں۔


تفتان نیوز :زدگ ءُ ٹپی یں بیگناھیں انسان کپتگ انت ھر نیمگ ءَ .
کوکار ءُ پریات انت گون ھون ءُ ارس ءُ دوت ءُ آس. اے شیطانیں خامنہ ای رستری واک ءِ نشان انت۔ اے ھونواریں جناور پھ انسان ءِ ھون ءَ تنیگ انت۔ گوشینے پاسدار ءُ بسیجی گرازانت کہ مان شانتگ اِش مان کشارے ، ڈالیننت ءُ زوالکاری کننت۔ تھرانءِ ورنا ھنون ڈالینگ ءُ ڈک ڈک بیگ انت

.رستگیں حالان بیگناھیں انسانانی مرگ ءِ حال انت

تهران مان دوت ءُ آس انت

مردمانی سرا تير گواری بيگ انت . بی بی سی ءِ کليپ ءَ بچار يت.

خمينی ءِ کبر پٹينگ بوت

سی ان ان تلويزيون ءَ حال دات که خمينی ءِ کبر پٹينگ بوتگ ءُ دو نپر

مرتگ ءُ لهتين ٹپی انت بوت کنت که
.
اے حکومت ءِ وتی کار انت تان کٹرين شيعه يان

په کشت ءُ کوش ءَ زهرکن تر بکنت

ادان تهران انت

رسترين آخوندانی حکومت ءِ خلاف ءَ مردمانی جنگ ديما روان انت

تهران

مان «ميدان انقلاب» ءَ رسترين بسيجی ءُ پاسدار مردمانی سرا هلگر کت بازينے چه مردمانءَ لٹ کٹ ءُ ٹپی بوتگنت انت. بوت کنت که پليس ءُ حکومتی مردم کشين سلهبند مردمانی سرا تيرگواری هم بکننت

تهران ءِ مردم تسليم نه بنت


تپتان نیوز:ما را حال رسگ انت که هزاران هزار آزاتی لوٹوکين انسان مان تهران ءَ چه وتی لوگان در يهتگ ءُ مان شهرءَ تظاهرات کنگ انت. زيکين روچ آخوند خامنه ای چه مردمان لوٹت که وتی نارزايی يا ن ءَ گون تظاهرات ءُ کوکار ءُ سلوات پيش مه دارنت. آ رسترين هونوار ءَ گشت که وتی واک ءَ اے پيم ءَ چکاسگ رد انت. هر چے که به بيت گڑا ذمه وار تظاهرات کنوکان وت انت. بلے آيی ءِ پوتاری يان کس مان نياريت.تهران زانتجاه ءِ ديما حکومتی سلهبندين پاسدار ءُ بسيجی مردمان تالان کنگ لوٹنت ءُ اول سرا مردمانی سرا آپ اِ ش ریتکگ رندا گون ارسی گاز ءَ ديمترا آتکگ انت. لهتين بسيجی گون لٹ ءُ کارچ ءُ تپنگ په جمعيتءَ نزيک بوان انت

۱۳۸۸ خرداد ۲۹, جمعه

إیرانءِ دمکراسیءِ کاروان هچبر منزلءَ سر نه بیت؛ عبداللہ سیاھویگوستگیں جمعه بزاں 12 جونءِ گچین کاریءَ رند، شش روچ إنت که إیرانی مهلوک چست بیتگ و رژیمءِ ووٹ دزیءِ خلافا تظاهرات کنگا أنت. سیاسی جهدکار پیتر تاچلءِ همت و گوانکا پنچشنبهءِ روچءَ هم ماں لندن إیرانءِ سفارتءِ دیما إیرانی جماعت و دمکراسیءِ لهتے طرفداران ھمے ردا ظاهری دات.


وهدے که منا إے حال شه پیتر تاچلءِ إیمیلا سر بیت، گڈا إے مچیا من بهر زیرگءِ إراده کت تاکه وتی همدریا گوں إیرانی جهدکاران که په دمکراسی إیمان إش هست، شون به دیاں.


پیش چه روگ، منا اوپار نه بیت که ماں إے مچی و تظاهرات که دنیاءِ میدیا بزاں ریڈیو و ٹلوژن کاینت، بلوچ مظلوم و إعدامیان‏ءِ پوسترے مه براں. پمیشا من وتی زهگ کـڈن کت أنت تا شه منی فایلا دو هپتگ پیش ماں دزآپ یک نگیگیں پیمیا پاهو دیگ بیتگین سئے بلوچانءِ عکسا در بہ کن أنت۔ پدا آئیءِ سرا به نبیس أنت که:Baloch Killed in Public by Iran
من إشتاپ إشتاپیا دیم په چاپءِ دکان رهادگ بیتاں۔ اودا دو کسانیں و یک مزنیں پوسترے چاپ کنائینت. شه چاپءِ دکان دیم په تظاهرات رهادگ و مچّیا سر بیتاں. لهم لهما من گوں مچیا هؤر بیتاں و بلوچ إعدامیانءِ پوستر برز برزءَ وتی دستان گپت و اوشتاتاں.لھتے دماناں رند من دیست که منی داشتگیں بلوچانءِ إعدامءِ پوسترءِ نیمگا میدیا؛ ٹی وی و فوٹوگرافر دلگوش دیگا أنت وعکس و یا فیلم گِرگا أنت.


منی راستی کشا کسان سالیں إیرانی بانوکے که إسلامی پوچانی تها أت، اوشتاتگ أت و ووٹان‏ءِ دزی بیگءِ خلافا دانک کوکار کنگا أت. باز جوش و پریاتا رند، چؤش که وسیں مرگاں إیرانءِ درتکگین همے بزگین بلوچانی پوسترا إے دُردانگیں بانوکءِ هژار و تیزیں چم کپت أنت.


پوسترءِ سرا نبشتگ 'إیرانءَ بلوچ سرعام کـُشت أنت'.إیرانی بانوکا دیست که ٹی وی و فوٹوگرافرانءِ توجه همے پوسترءِ نیمگا أنت؛ سک په درد بیت و وتی إعتراضے منا گشت که بلوچانءِ سرا إیرانءِ ظلم و کشتاراں دنیاءِ دیما ظاهر مه کناں! إیرانی بانوکا ترندیں گالوارےءَ گشت "إے پوسترا شون دئیگءِ إجازت نیست".


من پسو دات که إے پوسترا هچ دروغیں یا ناوشیں گپے إے تظاهراتءِ خلافا مان نیست و تظاهرات ماں إیران دمکراسی لوٹگا إنت. باید إنت که شما بلوچانءِ إعدام دیگ بیگ و کـُشگ بیگءِ خلافا به بی إت. پرچاکه بلوچانءِ سرا زوراکیءِ مسئله هم گوں إیرانءِ دمکراسیا همگرنچ إنت.


إیرانی بانوکءِ گٹ که په آزادی و دمکراسیا کوکـّار کتگیں دانکاں درتگ أت، زهرا پُـر بیت و حکم ئی دات که من شہ تظاهراتا در به کپاں! آئی گشت که شما بلوچ کوشستا إت که إیرانءَ نزور کن إت و به پروش إتی.


پدا گشت ئی که من آئیءِ کشا مه اوشتاں. گیئشی کت که وتی عکسا گوں بلوچ إعدامیانءِ پوسترا گندگا آ واهوک نه إنت.من جست کت که شما زوراکیءِ خلافا وتا شون دی إت، چونکا عیب زان إت که شمئے دردانگین عکس گوں مظلومیں بلوچاں گرگ به بیت؟


إیرانی بانوکا پسو دات که آ په إیرانءِ تپاکی و یکجاه دارگا جهد کنگا إنت و إے پوستر بلوچءِ مسئلوا پیش کنت.من گـُشت که بلوچان أگر شما إیرانی نه منّ إت، گڈا تچک تچکا به گـُش إت تا هر کس پؤه به بیت. إیرانی بانوکءِ دیم ترندتر بیت و شه منی کش شت تاکه تظاهراتءِ سربراهاں سر پد به کنت که بلوچ أتکگ أنت و دنیاءِ میدیا؛ ٹی وی و فوٹوگرافرانءِ دیما بلوچانءِ کشگ بیگءِ سـَـنَد و پوستراں شون دیگا أنت.


دمانےءَ رند، إیرانیانءِ توار سست و خاموشی بیت و شه گوانکو بزاں لاوڈ إسپیکرا جار جنگ بوت که لهتے گوں وتی پوستراں أتکگ أنت و تظاهراتا بیراه کنگ لوٹ أنت. من وهدے که إے گپ إشکت، گڈا گوں وت گشتاں که إیرانءِ دمکراسیءِ کاروان هچبرمنزلا سر نه بیت.


ألبت من گوں بلوچ إعدامیانءِ پوسترا همودا اوشتاتاں. په من شه إیرانی ووٹانءِ سر چیر کنگ بیگا، بلوچانءِ جان و حرمتءِ دفاع بازمهمتر أت. بلـّی توریں إیرانءِ دمکراسی و إیرانی جهدکارانءِ حمایتا من شتگ إتاں. بلے باز دیر نه گوَست که په إیرانءِ دموکراسی کنگا جهدکنوکانءِ نقاب شه دیما لکوشت أنت و آوانءِ باطن پدّر بیت.


ھینـّےءَ پد تظاهراتءِ سربراهاں یک پهلوانیں ورنائے په منی در کنگا روان دات. إے ورناءَ سرجنانا منا ودی کت و گشت ئی که بلوچ إعدامیانءِ پوسترا آ باز ناوش إنت. پدا گیئش ئی کت که تظاهراتءِ تها ترا چٹا إجازت نیست.من په آرامی گـُشت که بلوچ إعدامیانءِ پوسترا گوں إیرانءِ دمکراسی بیگا هچ تضاد یا مشکل نیست.


شما مهربانی کن إت؛ منا إے پوسترا دارگ و إیرانءِ ظلماں پاشک کنگءِ إجازتا به دی إت.وهدے که آئی بےدلیل و جواب ترّ إت، گڈا زهرا ترکگی بیت و حکم ئی دات تا شہ آوانءِ تظاهراتا من رسگا به رواں.


همے درگتا آئیا پلیس گوانک جَت تاکه آ منا به گـُشیت که إیرانءِ دمکراسی تظاهراتا همراه بیگءِ إجازت منا نیست.پلیسا مئے بلوچ إعدامیانی پوستر چار إت و نبشته ونت.


من گوں پلیس گـُشت که واجہ پیتر تاچلءَ منا إے تظاهرات لوٹائینتگ و پیتر أصلی آرگنائیزر إنت.


دومی إیش که إے تظاهرات په إیرانءِ دمکراسیا إنت، إے پوسترءِ چکـّا بلوچانءِ سرا ظلم و إعداماں أبید دگه هچ نیست که په تظاهراتا رد و جنجالی به بیت. معذوریں پلیس سرپد بیت و گوں من گـُشتی که آ شہ آرگنائیزرانءِ گپا در بیت نه کنت، پمیشا بهتر همیش إنت که وتی راها به گراں و شہ إے إیرانیانءِ تظاهرات به رواں. من وتی پوستر زُرت و شہ درایگا پیسر لوٹ إت که وتی دوست ڈاکٹر عبدالستار دوشوکیءَ رکست به کناں، بلے إیرانءِ دمکراسیءِ پانک جنوکاں پلیس سُکین دات که همشیءِ إجازتا هم منا مه دات.


إے نبشتانک من پمیشا نبیس إت تا بلوچ شری سرا به زان أنت که دمکرات و غیر دمکرات؛ کل إیرانی بلوچ قوما وتی غلام لیک أنت و په بلوچءِ درد و رنجا إیرانیاں هچ پرواه نه بیتگ، نے که دیمترا گـَرَز إش بیت. أگر مرچی إیرانی په دمکراسی، آزادی و لیبرالیزما گپ جن أنت؛ تیوکا په وتی جندا جن أنت.


إیرانی جماعتان شون دات که ماں نگیگتریں وھداں حاضر نه أنت تا دمکراسیا یونیورسل به زان أنت و په هر کسا دموکراسی به لوٹ أنت. إیرانی دمکراسیءِ پانک جنوک ماں دیار غیر و یورپءَ إے وهدا که نفس إش کیرکیر کنگا إنت؛ بلوچاں إجازت نه دی أنت تا آه به کش أنت، دنیاءَ به گـُش أنت که بلوچانءِ سرا هم ظلم بیگا إنت.


وهدے که زور و واک إش بیت، گڈا شما وت أندازه به جن إت که بلوچانءِ عاقبت چؤن إبیت! همے إعدام، لٹ کُٹ و غلامیءِ لوپ.سالاں سال إنت که إیرانءِ سیاست من چارتگ و من وت بلوچءِ جهدا گون بیتگاں۔ پمیشا شہ إیرانیانءِ إے پیمیں حرکتاں حیران نیاں.


من سرپداں إیش إیرانیانءِ قومی غرور إنت که هر شـَرّیا وتی میراث به لیک أنت و غلامیا بلوچ و دگراں ونڈ به منّ أنت. آوانءِ خیالا بلوچانءِ إیردستی و غلامی یرانیان یک جاه و ملکا سرجم داریت. إیرانءِ هنوگیں چست إیر آوانءِ وتی جیڑوے إنت. و مهمتر إش که دمکراسیءِ باروا آوانءِ سرپدی شه بنداتا رد إنت. پمیشا إیرانءِ دمکراسیءِ کاروان هچبر وتی منزلا سر نه بیت.


بلوچ إے خوش خیالیءِ شکار وتا مه کن أنت که بلوچانءِ مسایل ماں دمکراتیکیں إیران حل إبنت.


سوبین بات بلوچءِ جد و جهد


لندن-


پنچشنبه 18 جون 2009

زهگی که وتی ماسے لاپا شهید کنگ بوتایرانی پلیتئن حکومتی واکداران یک جنئنی سرا تیرگوارئت که یه تیرگواری سببا جنئنی لاپا آئی زهگا تیر لگئت و یه عکس هما شهید بوُکین زهگے انت.بلوچی مئے وتی شهدين زبان انت

هپتگے انت که تپتان نيوز- بلوچی وتی کارءَ بنگيج کرتگ. اے وبلاگ گون شمئے گلين وانوکانی کمک ءَ جوان تر بوت کنت.مهربانی کنيت ما را مان اےمزنين کار ءَ بزان بلوچستان ءِ برحقين جد ءُ جهد ءِ حالانی تيار کنگ ءَ همراهی بکنيت. چه ماتين گلزمين ءِ هر نيمگ ءَ ما را حالان به رسين ايت. کوشست کنيت که مان شهدين بلوچی ءَ به نبيس ايت. اگان اولی رند انت که بلوچی نبيس ايت په نبيسگ ءِ رهبند ءَ پريشان مبيت. کلم ءَ دست بگريت ءُ به نبيس ايت: « بلوچی مئی وتی شهدين زبان انت». اے کامپيوتری ءِ برنامه ءِ کاربندگ هم آسان انت.
http://bitaweb.com/fa/htmlEditor.html
بلوچی نبیسگی خاطرا یک دئگه برنامه ای:
لنک


بلوچی بوانين، بلوچی به نبيسين ءُ بلوچی گپ کنين . شهدين بلوچی سبز بات شمئے همراهی ءُ همکاری يانی رهچار

تفتان نيوز ـ بلوچی

taftaan.baloch@gmail.com

taftaan.baloch@yahoo.com

زوراکی ءِ سياهين شپ » نماننت «


دوشی بزان جمعه ءِ شپ مان تهران، اصفهان، مشهد، شيراز، تبريز ءُ دگه مزنين شهرانی مردم وتی نارزايی گوستگين شپاني وڑءَ زاهر کت. هزاران مردم چه وتی دوارانی برزءَ گون الله اکبر ءُ مرگ بر ديکتاتور ءِ سلوات کنگ ءَ سياهين شپ ءِ بيم ءُ بے تواری ءَ پروشت

اِوين ءِ تلفن بند بوتنت.

تپتان نیوز:انسانی حقانی جهدکاران ( فعالان حقوق بشر) اعلام کرت که اوين بنديجاه ءِ تلفن بند کنگ بوتگ انت. اوين ، تهران ءِ بيمناکترين بنديجاه انت که گوستگين روچان صدانی صد چه دستگر بوتگينان همودان برگ بوتگنت. هنون اوين ءِ بنديگانی توار ءَ کس نه اشکنت.

اتحاديه اروپا ایرانی حکومتی کارکردان دلپریشانی درشان کرت

تپتان نیوز:راديو آلمان ( جرمنی ریڈيو ) ءَ مروچی حال دات که اتحاديه اروپا ءَ مان شنگ بوتگين بيانے چه ايران ءِ مردمانی ءِ گٹ تروس کنگ ءَ وتی دلپريشانی يان درشان کرتگ. مان همے بيان ءَ اروپايی ملکان وتی نارزايی ءَ چه ژورناليست ءُ حوالکارانی دستگر ءُ بندی کنگ ءَ زاهر کرتگ

جڈالین خامنه ای چه نالائکین احمدی نژاد ءَ پشتداری کتتهران: مان مروچیگین نماز جمعه ءَ جڈالین خامنه ای یکرندے پدا چه بے دریناحمدی نژاد ءَ پشتداری کرت ءُ

پادآتکگین نارزائین مردمان ایرجت. اےهونوارین آخوند که ملک ءِ مردمانی کشت ءُ کوش ءِ اصلی ذمه وارنت ،

رونشتی (مگربی ) ملکان هاسکار امریکه ءُ انگریز ءَ میاریگ کرت ءُ گشت آ ایرانءِ وت مان وتی گر ءُ گیشان وت ءَ را هور کتگ ءُ کارهرابین مردمان په انگریزانی حبر انت .
بزان چه انگریزان دستور گرنت. آخوند خامنه ای مان وتی مروچیگین پوتاری یان
ءَ زاهر کت که تان کجامحد ءَ انسان دژمنین رسترے انت.

آ میلیونان پاد آتکگین حق لوٹوک ءُ آزاتی پسندین مردم ءَ کارهراب ءُ ڈنی یان ءِ گلام زانت

تپاکین راجانی هوربند (سازمان ملل متحد)


مروچی آدینه ءِ روچ تپاکین راجانی هوربند ءِ انسانی حقانی کمیسیون مان ژنو ءَ ایران مردمانی گٹ تروس کنگ ءِ باروا بیانےشنگ کت


کمیسیون ءِ سرمستر بانک نوی پلالی مان اے شنگ بوتگین بیان ءَ چه انسانی

حقانی بدین جاوران مان ایران ءَ وتی دلپریشانی ءَ درشان کت ءُ گشت
گپ جنگ ءِ آزاتی ءُ جم بیگ په وتی حقانی لوٹگ ءَ انسانانی بنیاتی حق اَنت.
انسان ءِ اے بنیاتی حقان باید انت منّگ به بنت